Arbetsmiljöregler, kvalitet & miljö

När du anlitar OC Bygg kan du känna dig trygg, vi har certifierad personal enligt BAS-U och BAS-P och vi arbetar enligt Sveriges Byggindustrier´s framtagna kvalité och miljöledningssystem Povel (Processorienterad verksamhetsledning).

POVEL är framtaget, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI), vilket borgar för en stark systemägare. Utgångspunkten för Povel är ISO 9000:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1

Verksamhetspolicy

OC Bygg´s samtliga projekt ska ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

no display
Kvalitetspolicy

Vi ska tillgodo se kundernas krav och förväntningar på våra produkter och tjänster. Kvalitet är centralt för allt vi gör och är därigenom en av våra viktigaste uppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i sitt eget arbete. Kvalitetsarbetet ska medverka till att öka vår konkurrensförmåga och lönsamhet. Det ska underlätta verksamheten och säkerställa nöjda kunder och medarbetare. Utlovad kvalitet levererar vi genom:

 • Noggrann planering och upprättande av fungerande processer och rutiner
 • Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande byggnormer och anvisningar.
 • Leverera produkter och tjänster enligt avtalad tidplan och till avtalat pris.
 • Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och underentreprenörer.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare.
 • Information till och dialog med kunder och medarbetare.
 • Städade och väl organiserade arbetsplatser.
 • Kreativa lösningar utan att för den sakens skull äventyra kvalitén.
Arbetsmiljöpolicy

Verksamheten i OC Bygg ska bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen, avtal och anvisningar väl uppfylls. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter individuella förutsättningar och vid utformningen av arbetsmiljön ska detta ske i samverkan med medarbetarna. Alla medarbetare och övriga som utför arbete på våra arbetsplatser ska visa ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Det åligger var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och säkerhet. Därtill ska vi:

 • Skapa en trivsam arbetsplats där risker för olyckor och ohälsa förebyggs.
 • Skapa ett öppet och lyhört klimat där medarbetarna känner sig trygga.
 • Eliminera alla upptäckta risker för ohälsa och olyckor.
 • Förebygga och minimera risker för ohälsa och olyckor genom utbildning och medvetandegörande hos samtliga anställda.
 • Hålla arbetsplatserna rena och organiserade.
 • Genomföra systematiska skyddsronder.
Miljöpolicy

OC Bygg ska bidra till en hållbar utveckling för företaget, branschen och miljön. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön.
 • Kontinuerligt utveckla företagets miljöarbete.
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare och kunder genom information och öppna dialoger.
 • Minimera miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser:
  • De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling.
  • Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp.
  • Vi strävar efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder.
  • Rätt hantering av restprodukter genom till exempel sanering, källsortering och återvinning.
  • Ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer avseende deras miljöarbete.

Vi är medlemmar i
Sveriges Byggindustrier

Vi är medlemmar i Byggföretagen
och arbetar enligt Povel

Vi har ett aktivt
miljötänkande

SE ETT URVAL AV VÅRA
TIDIGARE PROJEKT

Vi gör allt från nyproduktion, renoveringar, takläggning, om- & utbyggnationer, köksinstallation och plattsättning! Våra medarbetare har stor erfarenhet inom allt som behövs för nybyggnation och renovering.​

Ombyggnad ”Odd Fellowhuset” i Tranås.

Ombyggnad ”Odd Fellowhuset” i Tranås.

Beställare Tranåsbostäder.

Nybyggnad av Kulla Kapell.

Nybyggnad av Kulla Kapell.

Gamla kapellet brändes ner av ”satanister”

Höreda Förskola.

Höreda Förskola.

Beställare Eksjö Kommunfastigheter.